Tất cả
kiếm 70 sv4 vũ khí 14 giá 300k atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
450,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 39m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
kiếm 130 sv2 vũ khí 14 giá 1tr4 atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,000,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 39m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
đao 98 sv4 vũ khí 14 giá 1tr2 atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,800,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 48m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 42m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
tiêu 98 sv4 vũ khí 14 giá 1tr atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 32m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 43m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 46m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 44m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 48m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
cung 50 sv1 vũ khí 14 giá 700k atm
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,050,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 41m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 41m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 44m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 38m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
Quạt 76,vk8, ful 7, còn 41m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 53m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ